Έγινε;

Όροι και προϋποθέσεις

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Cambo Advertising Agency ΑΕ », που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιάκχου 8) (εφεξής καλούμενη ως Cambo Agency) έχει αναλάβει να διοργανώσει με εντολή στο όνομα και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Sporting Odds Limited», με έδρα στην στο Ηνωμένο Βασίλειο, με έδρα στη διεύθυνση 3rd Floor One New Change London EC4M 9AF (αριθμός εταιρίας 3655231) και είναι αδειοδοτημένη από την επιτροπή τυχερών παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Gambling Commission)., προωθητική ενέργεια για το προϊόν bwin , που έχει τίτλο “bwin. Έγινε;” (εφεξής «Η προωθητική ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, στo δικτυακό τόπο: bwin-egine.gr (εφεξής καλούμενος ως «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

H «Sporting Odds Limited» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της και σε οποιοδήποτε στάδιο, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στον Δικτυακό Τόπο, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα Δώρα, με άλλα ίσης αξίας με τα αρχικώς προβλεπόμενα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση της σχετικής μεταβολής το αργότερο εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η ανάρτησή της στον Δικτυακό Τόπο. Η «Sporting Odds Limited» και η Cambo Agency δεν αναλαμβάνουν ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια ή τρίτου λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Οι ως άνω διοργανώτριες εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

1. Διάρκεια, Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η προωθητική ενέργεια ισχύει από τις 25/01/2021 στις 12:00 έως τις 14/02/2021 στις 23:59. (η ''Προωθητική Περίοδος''. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς της, οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε θα δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της «Sporting Odds Limited» και της Cambo Agency, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση της λήξασας Προωθητικής Ενέργειας, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όσοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των 21 ετών επισκεφθούν το Δικτυακό Τόπο για να απαντήσουν σε ένα σετ 20 ερωτήσεων. Από την προωθητική ενέργεια εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της «Sporting Odds Limited» και της Cambo Agency καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.

3. Μηχανισμός

Οι παίκτες θα πρέπει να είναι άνω των 21 ετών και να είναι κάτοικοι Ελλάδας. Για να συμμετάσχουν στην προωθητική ενέργεια, οι Παίκτες χρειάζεται να επισκεφθούν το Δικτυακό τόπο, να αποδεχθούν την πολιτική cookies, να κάνουν Facebook Login και να επιβεβαιώσουν ότι είναι άνω των 21 ετών και ότι διάβασαν τους όρους και προϋποθέσεις. Έχοντας ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία, ο Παίκτης θεωρείται έγκυρος. Στη συνέχεια, κάθε έγκυρος παίκτης καλείται να απαντήσει σε ένα τυχαίο σετ 20 ερωτήσεων για το αν κάποιες δηλώσεις έγιναν ή δεν έγιναν. Όλοι όσοι απαντήσουν και τις 20 ερωτήσεις, μπαίνουν στην κλήρωση για τα δώρα. Μετά το πέρας της κάθε εβδομάδας, συγκεντρώνεται η λίστα των συμμετεχόντων της εβδομάδας και μέσω της πλατφόρμας random.org θα επιλέγονται τυχαία οι 2 νικητές της εβδομάδας που θα κερδίζουν από 1 PlayStation 5 καθώς και 4 επιλαχόντες. Οι ημερομηνίες των εβδομαδιαίων κληρώσεων είναι: 1/2/21, 8/2/21 και 15/2/21. Μετά τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας θα συγκεντρωθούν όλοι οι συμμετέχοντες και των τριών εβδομάδων (εκτός όσων ανακηρύχθηκαν εβδομαδιαίοι νικητές και πήραν από 1 PlayStation 5) και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση την Τετάρτη 17/2/21, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιούνται και οι εβδομαδιαίες κληρώσεις, που θα αναδείξει τους 10 νικητές (και 10 επιλαχόντες), που θα κερδίσουν από 1 iPhone12 mini. Οι νικητές θα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα στο email με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Facebook. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς τα χρονικά πλαίσια που έχουν οριστεί παραπάνω, ως προς την Ανακοίνωση των Νικητών, κατά την απόλυτη κρίση τους και σε οποιοδήποτε στάδιο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση της σχετικής μεταβολής το αργότερο εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η ανάρτησή της στους Δικτυακούς Τόπους όπως ορίζονται παραπάνω. Η «Sporting Odds Limited» και η Cambo Agency δεν αναλαμβάνουν ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια ή τρίτου λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τις διοργανώτριες εταιρίες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσουν τελείως από την Προωθητική Ενέργεια, ακόμη και να ακυρώσουν τα δώρα.

4. Δώρα

Όλοι οι έγκυροι παίκτες που θα ολοκληρώσουν το σετ των 20 ερωτήσεων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις θα συμμετέχουν αυτόματα στην εβδομαδιαία κλήρωση για να κερδίσουν ένα (1) από τα έξι (6) PlayStation 5 αλλά και στη μεγάλη κλήρωση για ένα (1) από τα δέκα (10) iPhone 12 mini. Στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας θα δοθούν συνολικά 16 δώρα:

• Εβδομάδα 25/1/21-31/1/21: Δύο (2) νικητές κερδίζουν από ένα (1) PlayStation 5

• Εβδομάδα 1/2/21- 7/2/21 Δύο (2) νικητές κερδίζουν από ένα (1) PlayStation 5

• Εβδομάδα 8/2/21-14/2/21: Δύο (2) νικητές κερδίζουν από ένα (1) PlayStation 5

• Μετά τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας: κλήρωση όπου δέκα (10) νικητές κερδίζουν από ένα (1) iPhone 12 mini

5. Αποδοχή Δώρων – Παραλαβή Δώρων

Οι νικητές μόλις λάβουν το email που τους πληροφορεί για τη νίκη τους θα πρέπει να μας απαντήσουν εντός 5 ημερών για να διεκδικήσουν τη θέση των νικητών και κατ’ επέκταση το δώρο τους. Οι Διοργανώτριες εταιρείες δεσμεύονται ότι θα επικοινωνήσουν με τους νικητές μέσα στις επόμενες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα απαραίτητα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΤΚ, περιοχή, αριθμός τηλεφώνου). Οι Νικητές για την παραλαβή των δώρων τους θα πρέπει πρώτα να αποδείξουν την ηλικία τους, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο. Σε περίπτωση αδυναμίας δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της παραλαβής του δώρου. Οι δικαιούχοι μπορεί να χρειαστεί να αποστείλουν μέσω email, ταχυδρομικώς ή με φαξ αντίγραφο της σχετικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι Νικητές θα πρέπει να αποδεχθούν το Δώρο αυτούσιο και δεν επιτρέπεται να το αλλάξουν ή να το αντικαταστήσουν με αντίστοιχο χρηματικό ποσό. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μπορεί να πουληθεί ή να μεταβιβαστεί με κανέναν τρόπο. Οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αντικαταστήσουν το Δώρο με ένα ή περισσότερα δώρα (εκτός από εναλλακτική σε μετρητά) ισοδύναμης αξίας. Διατηρούν επίσης το δικαίωμα να μην απονείμουν το Δώρο ή να αιτηθούν την επιστροφή του στην περίπτωση που ο Νικητής δεν δικαιούται να λάβει παρόμοιο Δώρο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (υπό τον όρο πάντα ότι ο Νικητής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη να διασφαλίσει ότι δικαιούται να λάβει το Δώρο). Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της την «Sporting Odds Limited» και της Cambo Agency. Επίσης, οι «Sporting Odds Limited» και Cambo Agency δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο νικητής θα πρέπει να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε οδηγίες του δοθούν από τις Διοργανώτριες Εταιρείες και θα πρέπει να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε περιορισμούς σχετίζονται με το Δώρο (π.χ. ώρα και ημερομηνίες) καθώς και οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς επιβληθούν από τις Διοργανώτριες Εταιρείες. Δεν παρέχεται οποιασδήποτε μορφής ασφάλιση, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, οποιασδήποτε ασφάλειας αστικής ευθύνης ή ακύρωσης, σε ό,τι αφορά τα Δώρα. Εάν οι νικητές δεν μπορούν να αποδεχθούν το Δώρο για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να στείλουν σχετική ενημέρωση στο info@bwin-egine.gr ότι επιθυμούν να αρνηθούν τα Δώρα και η εταιρία θα επικοινωνήσει με τον πρώτο επιλαχόντα. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τον πρώτο επιλαχόντα, τότε η εταιρεία επικοινωνεί με τον δεύτερο επιλαχόντα κοκ . Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κανέναν από τους επιλαχόντες, η Εταιρεία δικαιούται είτε να διεξαγάγει νέα κλήρωση μεγάλου επάθλου προκειμένου να αναδείξει νέο νικητή είτε να ακυρώσει την απονομή του Επάθλου. Οποιαδήποτε χρήση ή αναφορά οποιουδήποτε ονόματος τρίτου μέρους ή εμπορικού σήματος, δεν υπονοεί ότι αυτά αποτελούν ιδιοκτησία καμίας από τις Διοργανώτριες Εταιρείες. Δεν αξιώνεται καμία άδεια, συνεργασία, χορηγία ή στήριξη ούτε κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνάγεται ως συμπέρασμα λόγω της χρήσης αυτών των ονομάτων ή των εμπορικών σημάτων σε σχέση με το Δώρο. Η προσφορά του συγκεκριμένου μεγάλου επάθλου δεν υποδηλώνει κάποια συνεργασία, ούτε κάποια χορηγία ή συγκατάθεση του σχετιζόμενου τρίτου μέρους, πάροχου ή οργανωτή.

Τόσο η παραλαβή των δώρων όσο και η τυχόν αποστολή τους οφείλει να πραγματοποιηθεί εντός ελληνικού εδάφους. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης των δώρων τους. Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους όταν είναι διαθέσιμα προς παραγγελία από την εταιρία διανομής του εκάστοτε δώρου και οι εταιρίες «Sporting Odds Limited» και Cambo Agency δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενες καθυστερήσεις παραλαβής των δώρων.

Αποκλεισμός νικητή

Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία του είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μετά από τη χρονική διάρκεια που αναφέρεται στην Αποδοχή-Παραλαβή Δώρων, αποβεί άκαρπη. (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου (στ) σε περίπτωση που ο ίδιος παίκτης έχει ξανακερδίσει στην τρέχουσα Προωθητική Ενέργεια, τότε αυτόματα, θα αποκλείεται από τη διεκδίκηση επόμενου δώρου. (ζ) Σε περίπτωση που η εταιρία θεωρήσει ότι ένας νικητής είναι ένοχος παράνομων ενεργειών, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλλει ή να αποσύρει τον παίκτη από αυτή την προσφορά και/ή να αναστείλει την προσφορά εν αναμονή περαιτέρω ελέγχων.

6. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης

Η Εταιρεία και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση της συγκεκριμένης Προωθητικής Ενέργειας.

7. Λήξη Προωθητικής Ενέργειας

Μετά τη Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας καθώς και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «Sporting Odds Limited» και της Cambo Agency παύει να υφίσταται. Η «Sporting Odds Limited» και η Cambo Agency δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

8. Προσωπικά δεδομένα

Η «Sporting Odds Limited» σας ενημερώνει ότι η ίδια και η Cambo Agency, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «Sporting Odds Limited» ως εκτελούσα την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντος, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, ως ισχύει και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR), με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας, την ανάδειξη των νικητών αυτής και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

H «Sporting Odds Limited» και η Cambo Agency δύνανται να επεξεργαστούν τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και νικητών της Προωθητικής Ενέργειας, ήτοι (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, περιοχή, ΤΚ και τηλέφωνο επικοινωνία) για λόγους επικοινωνίας και ανάδειξης των νικητών.

Σημειώνεται ότι όποιος από τους συμμετέχοντες επιθυμεί να διαγράφονται οριστικά από τα αρχεία των ως άνω εταιρειών τα προσωπικά του Δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για τη διενέργεια της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, μπορεί να αποστέλλει σχετικό email στο info@bwin-egine.gr Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

9. Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρείας. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με την ως άνω Προωθητική Ενέργεια, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.